Giới thiệu về Hiệu Trưởng

23/06/2015 - Lượt xem: 27120

 TS. Nguyễn Tiến Tùng Chức vụ: Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, quy định đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Quy chế Tổ chức và Hoạt động được ban hành tại Quyết định số 29/2006/QĐ-BCN ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: chiến lược phát triển nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất; tổ chức và quản lý nhân sự; đối ngoại; thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức; thanh tra, kiểm định chất lượng đào tạo của trường.

Các nhiệm vụ cụ thể:

 

 1. Xây dựng chiến lược qui hoạch phát triển trường, quản lý về tổ chức, bộ máy và tài sản của nhà trường;
 2. Quản lý cán bộ, viên chức; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng khoa, trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống; thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giáo viên, cán bộ, nhân viên; ký kết các hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật;
 3. Hiệu trưởng là chủ tài khoản của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của Trường; chỉ đạo xây dựng và thực thi kế hoạch tài chính, ký duyệt các phiếu chi, thu tài chính;
 4. Thực hiện chức năng Trưởng ban quản lý dự án xây dựng trường;
 5. Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo;
 6. Chủ trì, tham gia các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài liên kết với nhà trường, công tác nghiên cứu khoa học, Hội thi làm đồ dùng dạy học ở các cấp và công tác Hợp tác quốc tế;
 7. Chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng ở các cấp trình độ;
 8. Ký duyệt kế hoạch thanh tra đào tạo; Chỉ đạo, quản lý tiến độ, chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn của trường;
 9. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên. Chủ trì, tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp;
 10. Chỉ đạo mở ngành, nghề mới;
 11. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường; công tác liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, học viện và các trường Đại học…
 12. Ký chứng chỉ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; ký duyệt các văn bản liên quan đến kế hoạch giảng dạy, học tập; kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi
 13. Ký các văn bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, các hợp đồng đào tạo; các hợp đồng thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; các văn bản gửi các Bộ, Ngành, và các quyết định khác, trừ các lĩnh vực đã phân công cho các phó Hiệu trưởng;
 14. Chủ trì một số Hội đồng tư vấn trong Trường;
 15. Phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong trường để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường;
 16. Phụ trách công tác Thông tin tuyên truyền, văn hoá, xã hội;
 17. Phụ trách trực tiếp các đơn vị:

 

    - Phòng Tổ chức - Hành chính;

    - Phòng Tài chính - Kế toán;

    - Phòng Đào tạo;

    - Phòng Khoa học công nghệ - Đối ngoại;

    - Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng;

    - Ban Liên kết đào tạo và Tư vấn xuất khẩu lao động;

    - Các khoa: Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông; Kinh tế; Điện – Tự động hóa; Ngoại ngữ.

 1. Khi vắng mặt, Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho một phó Hiệu trưởng điều hành giải quyết công việc nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền.

Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 3

Ngày: 119

Tổng số: 3023506