Văn bản KHCN

30/01/2018 - Lượt xem: 1576

Số hiệu Ngày Tên Văn bản
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Thông tư qui định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để  mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
50/2014/TT-BCT 15/12/2014 Qui định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương
37/2014/TT-BKHCN 12/12/2014 Qui định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
15/2016/QĐ-UBND 25/03/2016 Quyết định cề việc qui định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
16/2009/QĐ-UBND  03/03/2009 Quyết định ban hành qui chế quản lý tài chính quĩ phát triển khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
01/2010/TT-BTC 01/06/2010 Qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
52/2007/TT-BTC 21/05/2007 Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật
32/2014/TT- BKHCN 11/06/2014 Qui định quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về ngày sách Việt Nam của Thủ tướng Chính Phủ

Đăng bởi: Thang LH

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 160

Tổng số: 3113311