Văn bản Tài chính - kế toán

15/01/2018 - Lượt xem: 4528

Số ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

Số 83/2015/QH13

25/6/2015

Luật Ngân sách nhà nước

Số 49/2014/QH13

18/6/2014

Luật Đầu tư công

Số 50/2014/QH13

18/6/2014

Luật Xây dựng

Số 60/2003/NĐ-CP

6/6/2003

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Số 32/2015/NĐ-CP

25/3/2015

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Số 37/2015/NĐ-CP

22/4/2015

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Số 59/2015/NĐ-CP

18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Số 77/2015/NĐ-CP

10/9/2015

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Số 03/2003/QH11

17/6/2003

Luật kế toán.

Số 19/2006/QĐ-BTC

30/03/2006

Ban hành chế độ kế toán hành chính sư nghiệp.

Số 04/2016/NĐ-CP

6/1/2016

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Số 08/2016/TT-BTC

18/01/2016

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC

15/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Số 86/2015/NĐ-CP

02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Số 91/2015/QH 13

24/11/2015

Bộ Luật dân sự

Số 204/2004/NĐ-CP 

14/12/2004

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Số 244/2005/QĐ-TTG

6/10/2005

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Số 102/2012/TT-BTC

21/6/2012

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí

Số 43/2006/NĐ-CP

25/4/2006

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Số 58/2016/TT-BTC

29/3/2016

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp.

Số 04/2014/TT-BTC

02/01/2014

Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Số 33/2006/TT-BTC

17/4/2006

Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;

Số 185/2010/TT-BTC

15/11/2010

Hướng dẫn, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

Số 15/2017/QH14

21/6/2017

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Số: 151/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản

Đăng bởi: Thang LH

 

Viện công nghệ quốc gia Nhật Bản
Trường cao đẳng Ube (UBE KOSEN)

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 4

Ngày: 204

Tổng số: 3113355