BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 24/07/2024 | 04:29  

Phòng Khoa học công nghệ - Đối ngoại

I. Chức năng - Nhiệm vụ 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; các dự án đầu tư nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài; hợp tác quốc tế; quan hệ doanh nghiệp; thông tin thư viện, phòng đọc, bản tin nội bộ; Công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:

- Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các quy định, quy chế, quy trình công việc về quản lý hoạt động khoa học công nghệ của trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của trường, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành.

- Phối hợp, đôn đốc các cá nhân, tập thể chủ nhiệm đề tài, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường để tìm kiếm, lựa chọn, thẩm định, ký hợp đồng, thực hiện, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu… đối với đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Phối hợp, đôn đốc các cá nhân, tập thể, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường để thực hiện việc chuyển giao công nghệ, sản phẩm nghiên cứu khoa học các cấp. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Hiệu trưởng kết quả sử dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học các cấp.

- Định kỳ hàng năm và 5 năm tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ khác như: Hội nghị, hội thảo chuyên đề, các nhóm nghiên cứu chuyên đề, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ngoài trường, các sáng kiến cải tiến theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Hội thi mô hình học cụ, sáng tạo khọc kỹ thuật các cấp.

- Tính chế độ theo quy định của nhà trường đối với các hoạt động khoa học công nghệ.

- Là đầu mối trong nghiên cứu, triển khai công tác “Khởi nghiệp sáng tạo trong HSSV”.

2.2. Quan hệ doanh nghiệp:

- Là đơn vị đầu mối, chăm sóc mối quan hệ, giữ liên lạc với các doanh nghiệp. Quản lý cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp; tìm kiếm, kết nối, đàm phán, tư vấn cho Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức của các doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp.

- Phối hợp triển khai thực hiện mô hình đào tạo các ngành, nghề gắn liền với doanh nghiệp. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc khảo sát mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với các mảng công việc của nhà trường.

- Là đơn vị đầu mối tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm doanh nghiệp của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

2.3. Hợp tác quốc tế:

- Tìm kiếm, đề xuất xây dựng, tham gia theo chức năng nhiệm vụ vào các dự án đầu tư nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài, triển khai thực hiện các dự án hoặc một phần dự án có liên quan đến trường.

- Tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp tác với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước. Đón và làm các thủ tục đối với khách quốc tế khi đến làm việc với trường. Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo, gặp mặt, phiên dịch và dịch thuật với các đối tác quốc tế.

- Phối hợp với đơn vị đầu mối chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cho các chuyến công tác học tập nước ngoài của cán bộ, viên chức trong trường.

2.4. Thông tin thư viện:

- Quản lý, tổ chức tốt phòng đọc, các hoạt động của thư viện trường nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của viên chức và sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung thường xuyên sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí... (trong và ngoài nước). Tổ chức quản lý chặt chẽ theo nội quy, quy chế của thư viện các tài liệu, sách, giáo trình hiện có.

- Từng bước nâng cấp, hiện đại hóa thư viện nhằm tăng cường khả năng lưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nước và quốc tế. Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thư viện.

- Mua, bán, nhận, nhân bản các loại sách, văn bản điện tử.

- Quản lý kho sách, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của thư viện.

- Tiếp nhận giáo trình, tài liệu và cấp phát, cho các lớp thuộc các ngành, hệ đào tạo mượn theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn bạn đọc đặc biệt là các học sinh, sinh viên mới vào trường sử dụng thư viện. Thường xuyên tổ chức công tác giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí, và các thông tin khoa học kỹ thuật mới.

- Đảm bảo tổ chức tốt việc cho bạn đọc mượn sách, báo, tài liệu, giáo trình... phục vụ cho học sinh, sinh viên mượn tài liệu, giáo trình đúng đối tượng, quy định và kịp thời.

- Quản lý các đĩa dữ liệu chứa giáo trình bài giảng đã được nghiệm thu.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa tổ chức in ấn bài giảng nội bộ phục vụ học sinh, sinh viên.

- Định kỳ hàng năm ra thông tin thư mục cung cấp cho các đơn vị trong trường nội dung tóm tắt của tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới.

2.5. Bản tin nội bộ:

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, biên tập, chịu trách nhiệm xuất bản bản tin nội bộ định kỳ (hàng quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2.6. Biên soạn học liệu video:

- Là đơn vị đầu mối trong việc xây dựng quy định, quy trình, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện biên soạn học liệu video phục vụ công tác đào tạo của trường.

2.7. Tuyển sinh:

- Tham gia Hội đồng tuyển sinh nhà trường với vai trò ủy viên thường trực, trưởng ban thư ký.

- Xây dựng và là đầu mối trong tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

- Đề xuất các phương án, biện pháp, cơ chế cụ thể để huy động mọi nguồn lực trong trường và ngoài xã hội thực hiện kế hoạch tuyển sinh các năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra; Chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyển sinh hàng năm.

- Tìm kiếm, đàm phán hợp tác, chăm sóc các mối quan hệ và đối tác tuyển sinh của nhà trường.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề, chọn hệ đào tạo, hình thức đào tạo, mô hình đào tạo… cho người học.

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tổng hợp, báo cáo số liệu, dự thảo quyết định công nhận trúng tuyển, các công việc khác của Hội đồng tuyển sinh. Lưu trữ các số liệu tuyển sinh đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm đảm bảo đúng quy chế, quy định hiện hành.

- Dự thảo, in giấy báo nhập học và thông báo trúng tuyển tới các thí sinh trúng tuyển. Tham gia công tác tiếp sinh và “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, đầu năm học.

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh các loại hình và hệ đào tạo khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2.8. Kết nối việc làm:

- Khảo sát nhu cầu việc làm, hướng nghiệp cho HSSV trong suốt quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.

- Xây dựng và là đầu mối trong tổ chức thực hiện kế hoạch kết nối việc làm cho HSSV hàng năm của Nhà trường.

- Khai thác nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác hoặc chủ động tìm kiếm nhu cầu tuyển dụng để kết nối việc làm phù hợp cho HSSV.

- Chủ trì tổ chức hoặc tham gia các Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, Hội chợ việc làm để kết nối việc làm phù hợp cho HSSV.

- Tư vấn cho HSSV về lao động xuất khẩu và các hình thức khác như tu nghiệp sinh, thực tập sinh, du học.

- Lần vết người học sau khi tốt nghiệp. Tổng hợp, báo cáo dữ liệu liên quan đến việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

II. Cơ cấu tổ chức phòng

* Lãnh đạo Phòng:

ThS. Dương Văn Lực

Trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thủy

Phó trưởng phòng

* Đội ngũ nhân viên: 

ThS. Tạ Quốc Tiệp

ThS. Đỗ Thị Bưởi

 

ThS. Hoàng Thị Minh Chiêm

ThS. Phùng Thị Ánh Quỳnh


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved