BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 4, 24/07/2024 | 04:03  

Phòng Tài chính - Kế toán

I. Chức năng - Nhiệm vụ 

 1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác Tài chính – Kế toán của Nhà trường và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác Tài chính – Kế toán.

 1. Nhiệm vụ
 • Công tác Tài chính:
 1. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của nhà trường;
 2. Lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm đồng thời định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng về tình hình tài chính của nhà trường;
 3. Hướng dẫn các đơn vị trong nhà trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm;
 4. Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn nhà trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ;
 5. Lập và tự đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
 6. Đánh giá hoạt động tài chính của nhà trường, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;
 • Công tác Kế toán:
 1. Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc;
 2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;
 3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Hiệu trưởng duyệt;
 4. Thanh toán các hóa đơn, chứng từ, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Trường;
 5. Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng chế độ của nhà trường;
 6. Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;
 7. Có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
 8. Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
 9. Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;
 10. Phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị quản lý tài sản cố định về phương diện chủng loại, giá thành, khấu hao, phối hợp kiểm kê định kỳ tài sản cố định;
 11. Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;
 12. Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước;
 13. Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của nhà trường;
 14. Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước và của nhà trường;
 15. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ;
 16. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong nhà trường;
 17. Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm triệt để mọi nguồn thu cho nhà trường;
 18. Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này;
 19. Thực hiện thu học phí, phí nội trú và chi các khoản tiền thưởng, học bổng và trợ cấp xã hội cho HS-SV;
 20. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán và tổ chức chi tiền hỗ trợ học nghề cho HS-SV theo quy định hiện hành;
 21. Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. Cơ cấu tổ chức phòng

* Lãnh đạo Phòng:

Thạc sỹ Vũ Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

Thạc sỹ Nguyễn Thị Lương

Phó Trưởng phòng

* Đội ngũ nhân viên: 

 

Thạc sỹ Nguyễn Thị Linh Chi

Thạc sỹ Hoàng Thị Diệu Thắm 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved