BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 2, 25/09/2023 | 13:11  

Hệ thống quy trình - biểu mẫu

 

TT

Tên Quy trình

Mã hóa

Download

1

Tuyển sinh

QT.01

QT01. Quy trình tuyển sinh

2

Thi kết thúc môn học/mô đun

QT.02

QT02. Quy trình Thi kết thúc môn học/mô đun

3

Thi và xét tốt nghiệp

QT.03

QT03. Quy trình thi và xét TN

4

Xét tốt nghiệp

QT.04

QT04. Quy trình xét TN

5

Đánh giá kết quả học tập của HSSV

QT.05

QT05. Quy trình Đánh giá kết quả học tập của HSSV

6

Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

QT.06

QT06. Quy trình Đánh giá KQRL của HSSV

7

In và cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ

QT.07

QT07. Quy trình In và cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ

8

Tuyển dụng

QT.08

QT08. Quy trình Tuyển dụng

9

Quy hoạch

QT.09

QT09. Quy trình Quy hoạch

10

Đào tạo bồi dưỡng giáo viên  

QT.10

QT10. Quy trình Đào tạo bồi dưỡng giáo viên  

11

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, người lao động

QT.11

QT11. Quy trình Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, người lao động

12

Đánh giá, phân loại giáo viên

QT.12

QT12. Quy trình Đánh giá, phân loại giáo viên

13

Đánh giá phân loại cán bộ, người lao động

QT.13

QT13. Quy trình Đánh giá phân loại cán bộ, người lao động

14

Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT

QT.14

QT14. Quy trình Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT

15

Cập nhật và đánh giá CTĐT

QT.15

QT15. Quy trình Cập nhật và đánh giá CTĐT

16

Biên soạn, điều chỉnh và thẩm định Giáo trình đào tạo

QT.16

QT16. Quy trình Biên soạn, điều chỉnh và thẩm định Giáo trình đào tạo

17

Lựa chọn và thẩm định Giáo trình đào tạo

QT.17

QT17. Quy trình Lựa chọn và thẩm định Giáo trình đào tạo

18

Quản lý sử dụng thiết bị

QT.18

QT18. Quy trình Quản lý sử dụng thiết bị

19

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

QT.19

QT19. Quy trình Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

20

Quản lý xưởng

QT.20

QT20. Quy trình Quản lý xưởng

21

Khảo sát Học sinh - Sinh viên   

QT.21 QT21- Quy trình khảo sát HSSV

22

Khảo sát doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động

QT.22

QT22. Quy trình Khảo sát doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động

23

Thanh lý tài sản 

QT.23

QT23. Quy trình Thanh lý tài sản 

24

Mua sắm thiết bị, công cụ

QT.24

QT24. Quy trình Mua sắm thiết bị, công cụ

25

Kiểm soát tài liệu Đảm bảo chất lượng

QT.25

QT25. Quy trình Kiểm soát tài liệu Đảm bảo chất lượng

26

Đánh giá nội bộ

QT.26

QT26. Quy trình Đánh giá nội bộ

27

Cải tiến chất lượng

QT.27

QT27. Quy trình Cải tiến chất lượng

Tags:

Bài viết khác

© 2023 COIT. All rights reserved